Розробка та супровід баз знань
(РСБЗ)

 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок в галузі розробки та супроводі баз знань. Потенційні можливості традиційних інформаційних систем з часом вичерпуються. З самого початку з’явлення інформаційних технологій вчені та практики намагалися створити системи, що здатні розв’язувати складні задачі, які потребують спеціальних знань фахівців з використанням їхніх умовиводів та інтуїції. Вочевидь перед вченими постали питання збереження та обробки не тільки даних, а й знань. Формалізація знань дозволяє не тільки з окремих даних отримувати нові данні, а й з даних визначати зв’язки між даними та отримувати знання. Формалізація знань дозволяє, також, з даних та знань отримувати нові знання. Формалізація знань закликана задля розв’язку складних задач, для розв’язку яких потрібно використовувати глибокі знання фахівців, їх досвід та їх інтуїцію та задля розв’язку задач, які потребують значних розумових зусиль висококваліфікованих фахівців. Формалізація знань у комп’ютерних інформаційних технологіях здійснюється з використанням баз знань. Такі системи отримали назву: системи, що засновані на базах знань (СБЗ). Бази знань використовують різноманітні формальні системи подання та представлення знань. Розробка СБЗ має специфічні особливості та суттєво відрізняється від традиційних, алгоритмічних інформаційних технологій. На стадії використання СБЗ здійснюється не тільки супроводження (підтримання працездатності та виправлення недоліків), а й продовжується розробка та вдосконалення системи.

В курсі розглядаються методи та засоби подання знань, методи придбання (вилучення) знань у експертів, з літератури, баз даних, а також методи автоматизованого придбання знань. В курсі розглядаються методи представлення знань та їх особливості. Особлива увага приділяється базам знань заснованих на продукційних правилах та логічних базах знань. З урахуванням широкого використання ймовірнісних СБЗ приділено увагу методам та засобам подання знань у баесовських СБЗ. В курсі розглядаються методи організації виводу у системах, що базуються на базах знань, зокрема детально розглядається вивід у продукційних імовірнісних та логічних СБЗ.

Теоретичні знання студентів закріплюються розробкою невеликих систем, заснованих на продукціях та з використанням логічного програмування.

Для цієї дисципліни потрібне кодове слово