Інтернет речей (IoT)
(IoT)

 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Інтернет речей (Internet of Things)
(IoT)

 • Тип дисципліни: нормативна
 • Рік навчання: 3
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 128,5 год.; аудиторні години  - 42 год.; лекції – 20 год.; практичні заняття – 22, письмові роботи – 18.5 год.; самостійна робота  - 60 год.)
 • Форма контролю: залік
 • Викладачі: к.ф.-м.н. ст. викладач Ющенко Ю.О.
 • Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-       знати концепцію мереж, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі;

-       знати концепції розробки програмного забезпечення (ПЗ) технології Інтернет речей (Internet of Things - IoT), що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом («речами» у які вбудовані давачі та/або виконавчі пристрої) і комп'ютерними системами;

-       знати принципи керування фізичних об’єктів за допомогою виконавчих пристроїв, що вбудовані у фізичні об'єкти, які і пов'язані між собою через дротові чи бездротові мережі з використанням стандартних протоколів зв’язку;

-       знати особливості операційних систем та кросплатформених рішень для інтернету речей;

-       орієнтуватися в виборі методів та засобів розробки IoT проектів;

-       вміти визначати та обґрунтовувати доцільність, ефективність та корисність IoT проектів;

-       вміти визначати та обґрунтовувати задачі предметної області;

-       вміти визначати функціональність IoT проектів;

-       вміти використовувати програмні засоби розробки IoT проектів;

-       вміти проектувати та розроблювати ПЗ IoT проектів;

-       знати про джерела вразливості IoT та вміти використовувати криптологічні знаряддя задля безпеки IoT проектів.

 • Спосіб навчання: аудиторне
 • Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Мови програмування», «Програмне забезпечення ПЕОМ», «Теорія алгоритмів і математична логіка», «Основи комп'ютерних алгоритмів», «Основи систем баз даних» та «Бази даних та інформаційні системи», «Логічне
 • Зміст дисципліни:
 • Курс спрямований на вивчення концепції розробки надсучасної інформаційної технології «Інтернет речей» задля керування різноманітними пристроями та обладнанням без втручання людей чи користувачів для створення їм найбільш комфортних умов та звільнення їх від не тільки рутинних, одноманітних дій, а й дій, які потребують досвіду та/або розумового напруження під час роботи, відпочинку або дозвілля. Мережеві пристрої на периферії можуть мати ознаки інтелектуальності, кмітливості за рахунок використання систем баз даних та знань, інших методів та засобів штучного інтелекту. Використання доступу до потрібних даних, які зберігаються у БД та у хмарних сервісах безмежних можливостей щодо якісного автоматичного керування пристроями. Використання всесвітньої Інтернет мережі надає можливість віддалено слідкувати та керувати будь якими речами, як пов’язаними з виробництвом так і з домівкою. Сучасний ринок ІТ фахівців потребує все більше та більше фахівців з IoT технології. Курс передбачає знайомство студентів з методами та засобами надсучасної IoT технології та передбачає набування студентами практичних навичок розробки IoT проектів.
 • Рекомендована література:
 1. Abusing the Internet of Things// Blackouts, Freakouts, and Stakeouts. - O'Reilly Media, 2015, 296р., ISBN: 978-1-49190-233-2.
 2. Adeel Javed. - Building Arduino Projects for the Internet of Things// Experiments with Real-World Applications. - Apress, 2016, 275р., ISBN: 978-1-484219-39-3, (PDF).
 3. Advanced Technologies and Communication Solutions for Internet of Things. – 2014, 203p. (PDF).
 4. Ajith Vasudevan, Kajari Ghoshdastidar, Rashid Khan. - Learning IoT with Particle Photon and Electron. - Packt Publishing, 2016, 154p., ISBN: 9781785887345.
 5. Bob Familiar. Microservices, IoT, and Azure// Leveraging DevOps and Microservice Architecture to deliver SaaS Solutions. - Apress, 2015, 212р, ISBN: 978-1-484212-76-9.
 6. Charles Bell. - MySQL for the Internet of Things. – Apress., 2016, 335p., ISBN: 978- 978-1-4842-1294-3.
 7. Claire Rowland, Elizabeth Goodman, Martin Charlier, Ann Light, Alfred Lui. - Designing Connected Products// UX for the Consumer Internet of Things. - O'Reilly Media, 2015, 725р., ISBN: 978-1-44937-256-9.
 8. Designing for Emerging Technologies// UX for Genomics, Robotics, and the Internet of Things/ - Edited by Jonathan Follett, - O'Reilly Media, 265p., 2015, (PDF).
 9. Dirk Slama, Frank Puhlmann, Jim Morrish, Rishi M Bhatnagar. - Enterprise IoT// Strategies and Best Practices for Connected Products and Services. - O'Reilly Media, 2015, 492р., ISBN: 978-1-49192-483-9.
 10. Dustyn Roberts. Making Things Move. - The McGraw-Hill Companies. – 2011, 369p.– ISBN: 978-0-07-174168-2, (PDF).
 11. Gaston C. Hillar. - Internet of Things with Python// Interact with the world and rapidly prototype IoT applications using Python. - Packt Publishing, 2016, 388p., ISBN: 978-1-78588-138-1.
 12. Gerhart James. Home Automation and Wiring// McGraw-Hill Professional, 31 March 1999. - ISBN 0-07-024674-2.
 13. Getting Started with the Internet of Things. – 2011, 194p.
 14. Internet of Things Applications// From Research and Innovation to … . – River Publishers, 374p., 978-87-93102-94-1, (PDF).
 15. Internet of Things Architecture. (IoT-A), Edited by Francois Carrez, 2013, - 499p., (PDF).
 16. Internet of Things: Principles and Paradigms. – Edited by Rajkumar Buyya & Amir Vahid Dastjerdi. - Todd Green, 2016, 380p., ISBN: 978-0-12-805395-9, (PDF).
 17. James Manyika and others - Internet of Things (IoT). – McKinsey & Company, 2015, 144p., (PDF).
 18. Marco Schwartz, Stefan Buttigieg. - Arduino Android Blueprints// Get the best out of Arduino by interfacing it with Android to create engaging interactive projects. – Packt Publishing, 2014, 250p., ISBN 978-1-78439-038-9, (PDF).
 19. Marco Schwartz. - Internet of Things with the Arduino Yun// Projects to help you build a world of smarter things. - Packt Publishing, 2014, 112p., ISBN: 978-1-783-28800-7.
 20. Per B. Lynggaard. - Artificial intelligence and Internet of Things in a “smart home” context. – Aalborg Universitet, 2014, 283p.,  (PDF).
 21. The best smart light you can buy [Електронний ресурс].
  http://www.theverge.com/2016/8/23/12560024/best-smartlights-home-gadgets-philips-hue.
 22. Transcript of Internet of Things Workshop. 2013, 270p.- (PDF).
 23. А. І. Горбовський О. П. Войтович - Дослідження безпеки у інтернеті речей (PDF).
 24. Н.В.Геселева, М.С.Головач, Інтернет речей як складова четвертої промислової революції.
 25. Наконечний А. Й., Верес З. Є. Інтернет речей і сучасні технології. УДК 551.568.85, Національний університет “Львівська політехніка”, 2017.
 • Форми та методи навчання: лекції , практичні заняття, самостійна робота.
 • Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль –75 балів (практичні завдання та контрольні роботи); підсумковий контроль – 25 балів (екзамен – очне опитування).
 • Мова навчання: українська.

Для цієї дисципліни потрібне кодове слово