Надійність (кваліфікація, тестування і підтримка якості) ПЗ
(НПЗ)

 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

«Надійність (кваліфікація, тестування, підтримка якості) програмного забезпечення»

 • Тип дисципліни: нормативна
 • Рік навчання: 4
 • Семестр викладання: весняний
 • Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 104 год.; аудиторні години  - 54 год.; лекції – 24 год.; практичні заняття – 26 год., консультації – 4 год.; самостійна робота - 60 год.)
 • Форма контролю: іспит
 • Викладачі: к.ф.-м.н. ст. викладач Ющенко Ю.О.
 • Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-       знати основні проблеми розробки різноманітних типів програмного забезпечення (ПЗ) та проблеми налагодження, тестування та впровадження ПЗ;

-       знати принципи та методи тестування програм;

-       орієнтуватися методах оцінки надійності ПХ;

-       вміти застосовувати методи тестування програм, готувати тести та створювати автоматичні засоби тестування програм;

-       вміти оцінювати корисність, надійність, якість та придатність ПЗ.

 • Спосіб навчання: аудиторне
 • Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Мови програмування», «Програмне забезпечення ПЕОМ», «Теорія алгоритмів і математична логіка», «Основи комп'ютерних алгоритмів», «Основи систем баз даних» та «Бази даних та інформаційні системи».
 • Зміст дисципліни:
 • Курс спрямований на оволодіння теоретичними знаннями та практичними навиками роботи з управлінням якістю програмного забезпечення (ПЗ) на етапах життєвого циклу, проектування, програмування та тестування з метою створення корисних та працездатних програмних продуктів. Лекції спрямовані  на  забезпечення теоретичного підґрунтя курсу, розкриття змісту основних методів тестування програм, ознайомлення студентів з принципами налагодження програм, критеріями та методами тестування ПЗ з урахуванням стадії/єтапу його розробки у життєвому циклі. Практична частина передбачає набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів та засобів тестування ПЗ. Вивчаються методи, засоби і прийоми тестування різноманітних типів програмного забезпечення.
 • Рекомендована література:
 1. Дідковська М.В. Тестування: Критерії та методи –- http://qalearning.com.ua/theory/lectures/other/book1/ /
 2. Майерс Г. Искусство тестирования программ / Г. Майерс. — Пер. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 172 с.
 3. Myers G.J. The Art Of Software Testing / G.J. Myers — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 254 р. — ISBN 0-471-46912-2.
 4. Weyuker E.J. Axiomatizing software test data adequacy / E.J. Weyuker // IEEE Transactions on Software Engineering. — SE-1215(12). — December 1986. — рр. 1128–1138.
 5. The design of a prototype mutation system for program testing / T. A. Budd, R. A. DeMillo, R. J. Lipton, and F. G. Sayward // Proceedings NCC, AFIPS Conference Record. — 1978. — Vol 47. — рр. 623- 627.
 6. Didkovska M. Criteria for integration testing of component-based software  / M.Didkovska // Электроника и связь. — К.: 2004. — №23. — С. 90-94.
 7. Молодцова О.П. Управління якістю програмної продукції: навчальний посібник / О.П. Молодцова. — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с. — ISВN 966-574-230-2
 8. Липаев В.В. Качество программного обеспечения / В.В. Липаев. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 263 с.
 9. Patton R. Software Testing  / R. Patton. — 2nd Edn. — Indianapolis: Sams, 2005. — 408p. — ISBN 0672327988.

10. Дидковская М.В. Создание тестов и оценивание времени тестирования с помощью UML диаграмм вариантов использования // Электроника и связь. — 2007. — №2. — С. 79-81.

11. Offutt J. Generating tests from UML specifications [Electronic resource] / J. Offutt, A. Abdurazik // Second International Conference on the Unified Modeling Language. — Fort Collins, CO, IEEE Computer Society Press, 1999. — C. 416–429. — http://cs.gmu.edu/~offutt/rsrch/papers/uml99.pdf .

 • Форми та методи навчання: лекції , практичні заняття, самостійна робота.
 • Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль –75 балів (практичні завдання та контрольні роботи); підсумковий контроль – 25 балів (іспит – очне опитування).
 • Мова навчання: українська.

Для цієї дисципліни потрібне кодове слово