СТВОРЕННЯ ЗАВДАННЯ РЗРАХУНКУ ЗА ФОРМУЛОЮ

У тестовому завданні цього типу створюється математична формула, відповідно до якої студент повинен провести розрахунок. Значення змінних, які входять у формулу, задаються випадково. Використовуючи ці значення студент виконує розрахунок і числовий результат заносить у поле відповіді.

Для створення завдання цього типу треба підібрати формулу (розрахунковий вираз) у загальному вигляді, на основі якої будуть виконуватися розрахунки, і яка відповідає меті тестування. Далі у формі Редагування завдання розрахунку за формулою обрати розділ, до якого буде належати завдання, і заповнити наступні її поля:

 • Назва завдання - стисла інформація, за допомогою якої можна зробити вибір завдання для створення відповідного тесту. Назва завдання буде показуватись у переліку завдань обраного розділу.
 • Зміст завдання - питання з використанням підібраної формули. Причому, усі змінні, які входять у формулу, повинні бути взяті у фігурні дужки (наприклад, {a}, {b}, {summa}).
 • Зображення для показу - обрати зображення, яке треба показувати у завданні. Зображення повинно бути завантажено на сайт до створення завдання.
 • Штрафні бали - кількісна характеристика штрафу, який буде нараховуватися при обранні студентом неправильного варіанту відповіді.
 • Вірна формула відповіді - формула, складена за синтаксичними правилами мови програмування PHP і з використанням імен змінних, які використовуються у полі Зміст завдання.
 • Припустима похибка - числове значення припустимої помилки у відповіді студента.
 • Тип похибки - обрати тип похибки. Модуль ТЕСТ підтримує три типи похибок для цього завдання:
  • абсолютна - у цьому випадку похибка задається у абсолютних одиницях. Так, наприклад, якщо точна відповідь дорівнює 200, а значення припустимої похибки 0.5, то вірною відповіддю будуть числа у інтервалі від 199.5 до 200,5 (200 ± 0.5);
  • відносна - у цьому випадку значення припустимої похибки розраховується за формулою ТЗ*ПП, де ТЗ - точне значення відповіді; ПП - припустима похибка. Так, для попереднього приклада значення припустимої похибки буде дорівнювати 200*0.5=100, а вірною відповіддю будуть числа у інтервалі від 100 до 300 (200 ± 100);
  • геометрична - у цьому випадку значення верхньої границі припустимої похибки розраховується за формулою ТЗ + ТЗ*ПП, а нижньої за формулою ТЗ/(1 + ПП). Для попереднього прикладу значення верхньої границі буде дорівнювати 200 + 200*0.5 = 300, а верхньої 200/(1 + 0.5) = 133.33. Вірною відповіддю будуть числа у інтервалі від 133.33 до 300 .
 • Число знаків - обрати число знаків усього числа чи десяткових знаків (після коми).
 • Коментарі - коментар на правильну відповідь.
 • Одиниця виміру (не обов'язково) - одиниця виміру, яку повинен додати студент до числової відповіді (наприклад, 15 кг, 123 м). У додаткових полях можна задати альтернативні одиниці виміру (наприклад, 15000 г, 0.123 км). При завданні альтернативних одиниць треба додавати відповідний коефіцієнт переходу від одних одиниць виміру до других (наприклад, коефіцієнт переходу від кілограм до тон дорівнює 0.001). Запис одиниць може починатися з пробілу, однак про це треба повідомити студенту у НОТАТКАХ або у тестовому завданні.

Далі наведено приклад заповнення форми Редагування завдання розрахунку за формулою:

 

Зміст завдання:

Зображення для показу:

Вірна формула відповіді:

  

Похибка:

±

Тип похибки:

Число десяткових знаків:

У наведенному прикладі використовуються аріфметичні оператори +, -, *, /. Алгоритмічна мова РНР дозволяє використовувати у формулах також різноманітні функції, такі, наприклад, як abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh і таке інше. Приклад формули з використанням функцій: sin({a}) + cos({b}) * 2.

Детельну інформацію про мову РНР можна отримати на сайті www.php.net.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English