Маркетинговий менеджмент

Викладач курсу: д.е.н. професор Ковшова І.О.

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» дозволить сформувати у студентів основи наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набути вміння і навички для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; сформувати компетенції для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту у програмі АRIS для компанії.

Наталія БурбелоІрина Ковшова

Фінансова економетрика

Викладач д-р економ. наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна

Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH, GARCH); асиметричних авторегресійних моделей (TGARCH);  векторних авторегресійних моделей (VAR) та векторних авторегресійних моделей з механізмом корегування помилки (моделей корегування помилки) (VЕСМ/ECM).

Метою курсу «Фінансова економетрика» є оволодіння студен­тами теоретико-методичними та практичними навичками здійс­нення аналізу та прогнозування складних фінансово-економічних процесів на мікро-та макроекономічному рівнях для підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються у сфері фінансового планування та управління на різних ієрархічних рівнях з урахуванням ризику на невизначеності.

Вивчення кусу «Фінансова економетрика» дає можливість студентам набути навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень на основі застосування економіко-математичних методів та моделей; застосування сучасного економетричного інструментарію для розробки короткострокових та середньострокових прогнозів основних фінансових показників; кількісній оцінці швидкості реакції фінансово-економічних систем на шоки в економіці; виявленні ефективних інструментів регулювання наслідків грошово-кредитної та фіскальної політики з метою стимулювання економічного зростання на різних рівнях ієрархії.

Курс є авторським, тому вивчення курсу базується на наукових дослідженнях автора, авторському навчальному посібнику, авторських практичних посібників для роботи в комп’ютерному класі, західних базових підручниках з моделювання часових рядів, вказівках і методичних рекомендаціях, передбачає ознайомлення зі світовим досвідом теоретичних та емпіричних досліджень з фінансової економетрики.

Арсеній Гордієнко

Поведінкові фінанси

Викладач канд. економ. наук, доцент Семко Роман Богданович

Основою курсу «Поведінкові фінанси» є вивчення сучасної теорії і практики появи ринкових неефективностей у зв’язку з прийняттям фінансистами рішень в умовах обмеженої раціональності; рішень, які зумовлені впливом певних психологічних факторів та ірраціональностей, або недосконалістю ринкового механізму. Розглядаються особливості зв’язку людської поведінки з певними аспектами фінансової та інвестиційної системи, корпоративних фінансів, проводиться ознайомлення з класичними постулатами фінансової теорії, включаючи різні гіпотези ефективності ринку, та їх співставлення з аномаліями фінансового (фондового, корпоративних фінансів тощо) ринку. Пояснюється природа аномалій та аналіз можливостей щодо їх практичного використання.

Важливою складовою курсу є аналіз та побудова на основі мови програмування R автоматичних консультантів (robo-advisers), які покликані надавати фінансові рекомендації з мінімальним втручанням людини та враховувати поведінкові особливості клієнта.

Арсеній Гордієнко

Соціальна відповідальність

Викладач: Гавриленко Тетяна Володимирівна, викладач кафедри маркетингу та управління бізнесу

Дисципліна «Соціальна відповідальність» дозволяє сформувати у фахівців систему базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаґмодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальнї відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.   

Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, ефолюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.

Тетяна Гавриленко

Економічна теорія управління підприємством

Розробниця: Іванова Наталія Юріївна, кандидат економічних наук

Місія курсу «Економічна теорія управління підприємством» полягає в тому, щоб показати, що фундаментальні знання є підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень.

Опис курсу: Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому економічна теорія інтегрується з наукою управління та іншими дисциплінами з тим, щоб напрацювати практичний підхід для прийняття ефективних управлінських рішень як в приватному так і суспільному секторах економіки.

Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому вивчаються способи, за допомогою яких менеджер керує використанням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої цілі найбільш ефективним способом.

Податковий менеджмент

Викладач канд. економ. наук, доцент Буй Тетяна Григорівна

Дисципліна «Податковий менеджмент» спрямована на вивчення проблем управління податковими відносинами на макро- та мікрорівнях. Дисципліна є продовженням кур­сів “Податкова система” та “Бюджетна система” і призначена для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики оподаткування при навчанні на рівні магістра. Метою викладання дисципліни є надання прикладних знань студентам про організацію стягнення податків і податковий контроль на рівні держави, а також управління та оптимізації податкових платежів на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» сту­денти мають отримати ґрунтовні знання з управління у сфері опо­даткування, навички самостійного творчого мислення, вміння при­ймати рішення в умовах податкового законодавства, що постійно трансформується.

Арсеній Гордієнко

ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Викладач: к.е.н., доцент Пічик К.В.

Мета даного курсу – дати поглиблені знання майбутнім маркетологам з теорії і практики, методам і техніці маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Мерчандайзинг є серцевиною роздрібної торгівлі, оскільки головним його завданням є питання розміщення товарів в торговельному залі та планування заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації «імпульсних покупок».