Спеціальність: 035 Філологія

035Л Літературне редагування

Курс «Літературне редагування» покликаний ознайомити студентів-аспірантів із правилами оформлення та подачі своїх текстів, керуючись найвищими вимогами академічної культури спілкування. Цей курс складається в основному із практичних занять (теоретичних – за потребою), що покликано розвинути у студентів навички літературного редагування й академічного письма. Такі вміння знадобляться студентам при написанні їхніх дисертаційних досліджень та статей із їхніх тем. У цьому курсі, окрім власне редагування й роботи з науковими текстами, увагу приділено міжнародним виданням, їхнім політикам, принципам відбору й рецензування, роботи редакторів, стилів цитування тощо. Цей курс покликаний допомогти студентам опанувати принципи редагування й наукового письма, щоб надалі працювати зі своїми фаховими текстами (дисертаціями, статтями, промовами тощо) на найвищому академічному рівні.

ВИКЛАДАЧ: МОРЕНЕЦЬ Володимир Пилипович, д.філол.н., професор

035Л Основи розуміння художнього слова

Курс присвячений питанням міждисциплінарного діалогу філософії та літературознавства, яке втратило власну «галузеву чистоту» і вийшло на порубіжжя суміжних гуманітарних нак; літературознавчим і філософським аспектам дослідження літератури, осмислення її у складній динаміці філософських ідей і художнього творення, яке ці ідеї по-своєму трансформує.

ВИКЛАДАЧ: 

Моренець Володимир Пилипович, доктор філологічних наук, професор, e-mail: more@ukma.edu.ua

035Л Практика викладання фахових дисциплін

Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів.

Аспіранти розвинуть навички викладання літературознавчих дисциплін (у рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю 035.01 Філологія (Українська мова та література), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури.

Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом.

Колегіальне оцінювання і само-оцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.

ВИКЛАДАЧ: доктор філологічних наук, професор Б. Б. Шалагінов

Шалагінов Борис

035Л Аспірантський дослідницький семінар

Курс покликаний допомогти аспіранту-літературознавцю обрати адекватні до предмету і об’єкту свого дослідження методологічні підходи, які зараз переважно формуються царині міждисциплінарності. Філолог, який починає свій шлях у науці, повинен розуміти методологічні загрози, пов’язані із проблемами надінтерпретації, теоретичного еклектизму, нерелевантності обраної моделі, заідеологізованості чи заформалізованості аналізу тощо. Здобувачу наукового ступеня пропонується погляд на дисертацію як завдання, успішне виконання якого, відкриває перспективи фахової реалізації в багатьох напрямках тощо.

Викладач: Віра Агеєва, доктор філологічних наук, професор

Агеєва Віра

035Л Розробка дисертаційного проекту

В межах курсу аспіранти на теоретичному і практичному рівні знайомляться зі структурними особливостями дисертаційного дослідження, основними практиками академічного письма. Не менш важливим є практичне засвоєння набутих протягом періоду навчання теоретичних знань, ознайомлення з сучасними методами дослідження і правилами написання наукових текстів. Під час групових занять у аспірантів формується уявлення про форми і методи академічного письма. Крім того, в межах курсу в аспірантів з’являється можливість обговорити проблеми, які виникають під час написання дисертаційного дослідження на різних етапах його підготовки. Відповідно до визначених освітньою програмою програмних результатів навчання, вивчення дисципліни «Розробка дисертаційного проекту» передбачає: знання і розуміння структурних особливостей дисертаційного дослідження на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми; розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності.

ВИКЛАДАЧ: 

Моренець Володимир Пилипович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»