Пошукові системи та розподілена обробка даних

«Пошукові системи та розподілена обробка даних» (ПСРОД)

Факультет інформатики

Магістерська програма, ІПЗ, 1 курс, 2 семестр

         Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок в галузі використання пошукових систем та знайомства з принципами оберненого пошуку, які ці системи використовують при формуванні результатів на запити. В курсі, також, розглядаються проблеми та засоби організації розподіленої обробки даних.

На лекціях розглядається класифікація пошукових систем, перспективи їх розвитку та наводиться порівняння пошукових систем за різноманітними критеріями. Окрема увага приділяється складу та принципам роботи пошукових систем та спеціалізованим пошуковим системам. Оглядаються загальні принципи роботи модулів індексування пошукових систем, побудова обернених індексів за допомогою адресного сортування. Надається характеристика та можливості мов запитів до пошукових систем та принципи оптимізація сайтів задля підвищення рейтингу у результатах пошукових систем. У курсі розглядаються розподілені обчислення, зазначається їх призначення.

В курсі розглядаються методи організації даних для збереження результатів адресного багатовимірного сортування, які необхідні для організації оберненого пошуку даних. Практичні завдання спрямовано на отримання досвіду використання різноманітних структур даних для збереження результатів адресного багатовимірного сортування. Студенти опановують засади реалізації оберненої індексації та реалізують алгоритми оберненого пошуку даних. При виконанні практичних завдань студенти набувають знань та вмінь використовувати обернену індексацію задля прискорювати пошуку даних оберненою стратегією пошуку.

Приділяється увага методам вдосконалення інтерфейсу користувачів з інформаційними та пошуковими системами, підвищення його наочності та зручності за рахунок використанням результатів адресного багатовимірного сортування.

Також в курсі розглядаються питання прискорення адресного сортування з застосуванням розподіленої обробки даних.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-       архітектуру та принципи роботи сучасних пошукових систем;

-       призначення та можливості спеціалізованих пошукових систем;

-       можливості мов запитів до пошукових систем;

-       принципи збору та аналізу статистики відвідування сайту;

-       цілі та різновидності пошукової оптимізації сайтів;

-       методи оцінки ефективності пошукової оптимізації;

-       принципи роботи модулів індексації та ранжування у пошукових системах;

-       призначення та сфери застосування розподілених обчислень;

-       призначення існуючих систем розподіленої обробки даних;

-       проблеми організації розподілених обробки даних;

-       сучасні засоби розробки паралельних обчислень та розподіленої обробки даних;

-       можливості використання адресного багатовимірного сортування для реалізації пошуку даних в інформаційних системах;

-       призначення та можливості оберненої індексації для прискорення пошуку даних

та вміти:

-       використовувати мови запитів до пошукових систем;

-       аналізувати джерела трафіку сайту;

-       здійснювати пошукову оптимізацію сайтів та оцінювати її ефективність;

-       використовувати маркетингові інструменти для підвищення популярності сайту;

-       використовувати засоби розробки систем з розподіленою обробкою даних;

-       при реалізації застосунків вміти індексувати дані за допомогою використання адресного багатовимірного впорядкування (сортування);

-       реалізовувати зворотню/обернену індексацію та подавати її результати за допомогою двозв’язних, масивів індексів та зовнішніми ключами в реляційних базах даних;

-       розроблювати алгоритми «прямого» пошуку даних та з використанням результатів оберненої індексації реалізовувати «обернений» пошук даних;

-       розроблювати зручний та наочний інтерфейс користувачів інформаційних пошукових систем.

               Викладач                                                                                               к.ф.-м.н. Ю.О.Ющенко       

Юрій Ющенко