Культура, мова та мислення

Курс пропонує iнтердисциплiнарну базу для систематичного наукового вивчення взаємозв’язку між мовою, культурою та суспільством з позицій когнітивного підходу. Нинішній курс є практичною дисципліною, що розкаже студентам про емпіричні дослідження взаємовпливів між мовою культурної групи, світоглядом/мисленням її представників та внутрішньою організацією суспільства, а також і надасть їм навичок для самостійної дослідницької діяльності в цій сфері. Матеріали включають знахідки з галузей когнітивної антропології, лінгвістики, психології та соціології. Методологічний фокус курсу є на кількісних методах із додатковим залученням якісних стратегій збору та аналізу даних. Основною метою курсу є ознайомлення студентів із когнітивним підходом до (1) вивчення культури як атрибуту всіх людських груп та (2) вимірювання культурних феноменів за допомогою спеціально розроблених кількісних та якісних технік. Завдання курсу включають ознайомлення студентів із сучасними течіями та станом розвитку когнітивної теорії культури, а також набуття ними відповідних прикладних методологічних навичок, пов’язаних із вирішенням конкретних дослідницьких питань в сфері досліджень культури у сучасній когнітивній науці.

Kateryna Maltseva