ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Викладач Шпильчин Віталій Віталійович

Фармакогенетика досліджує реакції організму людини на лікарські засоби, що залежать від спадкових чинників, індивідуальної чутливості та генетичних особливостей організму, які впливають на фармакологічну реакцію. Вивчаються аспекти метаболізму лікарських засобів та його генетичне забезпечення. Наводиться характеристика фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів.

Регуляція метаболізму клітини

Викладач Кучменко Олена Борисовна

Клітинна біологія

Викладач Яковенко  Людмила Федорівна

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС, аудиторних годин 34, з них 18 лекційних, 16 семінарських занять, 71 година самостійної роботи.

Біохімія білків

Викладач Верьовка Сергій Вікторович

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС, аудиторних годин 34, з них 18 лекційних, 16 семінарських занять, 71 годин самостійної роботи.

Біоетика та біобезпека новітніх технологій

Викладач Фуртат Ірина Михайлівна

Курс спрямовано на ознайомлення студентів з базовим підґрунтям та опанування основними поняттями сучасної біоетики, нормативними документами щодо захисту прав людини та тварин, формування загальнонавчальної та спеціальної компетенції під час формулювання та вирішення біоетичних проблем у різних галузях біології. Курс охоплює історичний розвиток, предметне поле та соціально-правові проблеми біоетики. Біоетика розкривається як міждисциплінарна галузь знань, спрямована на виявлення, вивчення та осмислення проблем біомедичної практики та біологічних досліджень з моральної, філософської та соціально-правової точки зору. Особливістю курсу ознайомлення з основними проблемами біозахисту та біобезпеки, зумовленими сучасними досягненнями світової експериментальної науки, формування розуміння рівнів біологічної безпеки та найбільш загрозливих з точки зору біозахисту і біобезпеки напрямах біологічних досліджень. Курс розраховано на студентів, які вже опанували базовими біологічними дисциплінами.

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ

Викладач Терновська Тамара Костянтинівна

Каріотип людини у нормі та відхилення від норми. Ранній онтогенез людини у нормі і відхилення від норми. Подальші етапи онтогенезу. Структура генома людини, його стабільність і мінливість. Моногенні спадкові хвороби, що пов’язані з порушенням метаболізму. Моногенні нейродегенеративні та м’язові захворювання людини.  Епігенетичні хвороби. Імпринтинг. Мітохондріальні хвороби. Хвороби з успадкуванням схильності (полігенні). Рак як онтогенетична подія. Імуногенетика. Популяційний поліморфізм генофонду людини. Картування та клонування генів, що викликають хвороби людини. Медико-генетичне консультування.

Сучасні методи оптичної мікроскопії

Викладач Антонюк Максим Зиновійович