ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Викладач Шпильчин Віталій Віталійович

Фармакогенетика досліджує реакції організму людини на лікарські засоби, що залежать від спадкових чинників, індивідуальної чутливості та генетичних ...

Регуляція метаболізму клітини

Викладач Кучменко Олена Борисовна

Клітинна біологія

Викладач Яковенко  Людмила Федорівна

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС, аудиторних годин 34, з них 18 лекційних, 16 семінарських занять, 71 година самостійної роботи.

Біохімія білків

Викладач Верьовка Сергій Вікторович

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС, аудиторних годин 34, з них 18 лекційних, 16 семінарських занять, 71 годин самостійної роботи.

Біоетика та біобезпека новітніх технологій

Викладач Фуртат Ірина Михайлівна

Курс спрямовано на ознайомлення студентів з базовим підґрунтям та опанування основними поняттями сучасної біоетики, нормативними документами щодо захисту прав ...

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ

Викладач Терновська Тамара Костянтинівна

Каріотип людини у нормі та відхилення від норми. Ранній онтогенез людини у нормі і відхилення від норми. Подальші етапи онтогенезу. Структура генома ...

Сучасні методи оптичної мікросокпії

Викладач Антонюк Максим Зиновійович