АНОТАЦІЯ

Метою курсу «Право соціального забезпечення» є засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин соціального забезпечення (соціально-забезпечувальні, соціально-процедурні, соціально-процесуальні, соціально-страхові), а також формування у студентів практичних навичок застосування одержаних знань.

У результаті засвоєння курсу права соціального забезпечення студенти повинні

знати/розуміти:

 • основні юридичні терміни і категорії права соціального забезпечення;
 • систему, структуру та види норм, джерел права соціального забезпечення, особливості застосування норм права соціального забезпечення;
 • особливості правовідносин у праві соціального забезпечення;
 • поняття та види юридичних фактів у сфері соціального забезпечення;
 • систему та структуру законодавства, яким регулюються забезпечувальні відносини;
 • особливості захисту порушених прав суб’єктів права соціального забезпечення.

вміти/бути здатними виконати:

 • синтезувати наявні теоретичні знання з права соціального забезпечення для вирішення практичних ситуацій;
 • застосовувати норми права соціального забезпечення в практичній діяльності;
 • розробляти проекти актів правозастосування;
 • виявляти юридично значущі фактичні дані та обставини;
 • давати правову оцінку виявленим фактам та обставинам;
 • визначати фактичні обставини юридичної справи, яка потребує вирішення;
 • в процесі прийняття юридично обґрунтованого рішення обирати правові норми, що підлягають застосуванню;
 • виявляти випадки порушення вимог верховенства права та чинного законодавства;
 • коректно складати та оформлювати юридичні документи;
 • визначати зміст норм права на рівні професійного тлумачення.