Міжнародне публічне право

Викладач: доцент Мирослава Михайлівна Антонович

Цей курс є коротким оглядом міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя.

 

Право соціального забезпечення

АНОТАЦІЯ

Метою курсу «Право соціального забезпечення» є засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин соціального забезпечення (соціально-забезпечувальні, соціально-процедурні, соціально-процесуальні, соціально-страхові), а також формування у студентів практичних навичок застосування одержаних знань.

У результаті засвоєння курсу права соціального забезпечення студенти повинні

знати/розуміти:

 • основні юридичні терміни і категорії права соціального забезпечення;
 • систему, структуру та види норм, джерел права соціального забезпечення, особливості застосування норм права соціального забезпечення;
 • особливості правовідносин у праві соціального забезпечення;
 • поняття та види юридичних фактів у сфері соціального забезпечення;
 • систему та структуру законодавства, яким регулюються забезпечувальні відносини;
 • особливості захисту порушених прав суб’єктів права соціального забезпечення.

вміти/бути здатними виконати:

 • синтезувати наявні теоретичні знання з права соціального забезпечення для вирішення практичних ситуацій;
 • застосовувати норми права соціального забезпечення в практичній діяльності;
 • розробляти проекти актів правозастосування;
 • виявляти юридично значущі фактичні дані та обставини;
 • давати правову оцінку виявленим фактам та обставинам;
 • визначати фактичні обставини юридичної справи, яка потребує вирішення;
 • в процесі прийняття юридично обґрунтованого рішення обирати правові норми, що підлягають застосуванню;
 • виявляти випадки порушення вимог верховенства права та чинного законодавства;
 • коректно складати та оформлювати юридичні документи;
 • визначати зміст норм права на рівні професійного тлумачення.

Трудове право 1

У сучасному суспільстві особливу роль відіграє трудове право України, в межах якого забезпечується ефективне поєднання інтересів працівників та роботодавців, що є важливою передумовою просування України по шляху ринкових реформ у соціально-економічній сфері. 

Трудове право як галузь права становить систему правових норм, які регулюють відносини між працівниками та роботодавцями, що виникають у процесі застосування найманої праці, та інші тісно пов’язані з ними суспільні відносини.  

Становлення України як демократичної, правової та соціальної держави створює якісно нове підґрунтя для динамічного розвитку трудового права як самостійної правничої науки. Саме це забезпечує відшукання найбільш оптимальних та ефективних моделей соціального партнерства між працівниками та роботодавцями. Зазначені обставини обумовлюють підвищений інтерес до трудового права як навчальної дисципліни. Оволодіння знаннями з цієї дисципліни є важливою умовою становлення фахівця в галузі права.