Міжнародне публічне право

Викладач: доцент Мирослава Михайлівна Антонович

Цей курс є коротким оглядом міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя.

 

Європейське право з прав людини/European Human Rights Law

Право прав людини є невід’ємною складовою юридичної освіти. Питання пов’язані з правами людини виникають у різних галузях національного права. До того ж, Європейська конвенція з прав людини є частиною національного законодавства України. З огляду на це, кожен український юрист, незалежно від спеціалізації, повинен знати і розуміти, як працює європейська система захисту прав людини.

В рамках курсу Європейське право прав людининайбільша увага приділяється Європейській конвенції з прав людини та юридичній практиці Європейського суду з прав людини. Метою курсу є детальне вивчення суті прав, які гарантуються Європейською конвенцією з прав людини, а також механізму їх захисту. Студенти отримають не тільки детальні теоретичні знання про Європейську систему захисту прав людини, але й здобудуть практичні навички з підготовки заяв до Європейського суду з прав людини та навчаться аналізувати національне законодавство у світлі європейських стандартів з прав людини.До того ж, в рамках семінарів обговорюватимуться нагальні питання застосування Європейської конвенції з прав людини в українському контексті. Семінари проводяться у форматі дискусій, дебатів та моделювання судового засідання. 

Курс викладається англійською мовою, що є чудовою нагодою для студентів вдосконалити свої мовні навички. До того ж, у рамках European Human Rights Law Lecture Series у студентів буде нагода поспілкуватися з юристами, які спеціалізуються на Європейському праві прав людини. 

*** 

Human rights law has become an indispensable part of legal education. European Convention on Human Rights forms part of Ukraine’s legal system and pervades its many areas. It is therefore essential for any lawyer practicing in Ukraine, be it in private or public sector, to be familiar with the European system of human rights protection.  

The European human rights law course focuses largely, but not exclusively, on the European Convention on Human Rights and the jurisprudence of the European Court of Human Rights. It offers an opportunity to study in detail rights guaranteed by the European Convention on Human Rights and the mechanism of their protection. This course is an opportunity not only to gain theoretical knowledge about the European system of human rights protection, but also to learn how to prepare an application to the European Court of Human Rights and to analyze domestic legislation and practices in light of the European human rights law standards. In this course, seminars are organised in the form of discussions, moot courts and debates, during which topical issues related to the application of the European Convention on Human Rights law in Ukraine are addressed. 

The course is taught in English. This presents a great opportunity for students to improve their speaking and legal writing skills. The course is accompanied by the European Human Rights Law Lecture Series organised to allow students to meet and network with practitioners in human rights law. 

Право соціального забезпечення

АНОТАЦІЯ

Метою курсу «Право соціального забезпечення» є засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин соціального забезпечення (соціально-забезпечувальні, соціально-процедурні, соціально-процесуальні, соціально-страхові), а також формування у студентів практичних навичок застосування одержаних знань.

У результаті засвоєння курсу права соціального забезпечення студенти повинні

знати/розуміти:

 • основні юридичні терміни і категорії права соціального забезпечення;
 • систему, структуру та види норм, джерел права соціального забезпечення, особливості застосування норм права соціального забезпечення;
 • особливості правовідносин у праві соціального забезпечення;
 • поняття та види юридичних фактів у сфері соціального забезпечення;
 • систему та структуру законодавства, яким регулюються забезпечувальні відносини;
 • особливості захисту порушених прав суб’єктів права соціального забезпечення.

вміти/бути здатними виконати:

 • синтезувати наявні теоретичні знання з права соціального забезпечення для вирішення практичних ситуацій;
 • застосовувати норми права соціального забезпечення в практичній діяльності;
 • розробляти проекти актів правозастосування;
 • виявляти юридично значущі фактичні дані та обставини;
 • давати правову оцінку виявленим фактам та обставинам;
 • визначати фактичні обставини юридичної справи, яка потребує вирішення;
 • в процесі прийняття юридично обґрунтованого рішення обирати правові норми, що підлягають застосуванню;
 • виявляти випадки порушення вимог верховенства права та чинного законодавства;
 • коректно складати та оформлювати юридичні документи;
 • визначати зміст норм права на рівні професійного тлумачення.

Трудове право 1

У сучасному суспільстві особливу роль відіграє трудове право України, в межах якого забезпечується ефективне поєднання інтересів працівників та роботодавців, що є важливою передумовою просування України по шляху ринкових реформ у соціально-економічній сфері. 

Трудове право як галузь права становить систему правових норм, які регулюють відносини між працівниками та роботодавцями, що виникають у процесі застосування найманої праці, та інші тісно пов’язані з ними суспільні відносини.  

Становлення України як демократичної, правової та соціальної держави створює якісно нове підґрунтя для динамічного розвитку трудового права як самостійної правничої науки. Саме це забезпечує відшукання найбільш оптимальних та ефективних моделей соціального партнерства між працівниками та роботодавцями. Зазначені обставини обумовлюють підвищений інтерес до трудового права як навчальної дисципліни. Оволодіння знаннями з цієї дисципліни є важливою умовою становлення фахівця в галузі права.