Корпоративне право

Спеціальний навчальний курс, предметом вивчення якого є основи корпоративного права України, а також огляд основних теоретичних та практичних проблем корпоративного права. Метою курсу є поглиблення студентами знань з цивільного, адміністративного, фінансового, трудового права з точки зору корпоративних відносин, а також надання знань з теоретичних основ корпоративного права, історії його виникнення та розвитку. У курсі розглядаються питання про предмет та джерела корпоративного права, роль та місце корпоративного права в системі права України. У курсі аналізується правовий статус господарських товариств як однієї з найбільш поширених форм підприємницької діяльності в Україні. Окрема увага приділяється правовому статусу акціонерних товариств, їх органів, ролі облікових систем в інших державах та Національної депозитарної системи України в корпоративних відносинах. Особлива увага приділяється проблемам захисту прав інвесторів (акціонерів).

Ярослав Абрамов

Окремі види договірних зобов'язань

Спеціальний курс спрямований на вивчення студентами ключових теоретичних положень про окремі види договірних зобов’язань за українським правом, отримання ними розуміння сутності кожного із таких видів зобов’язань, а також засвоєння принципів і отримання навичок пошуку і аналізу нормативно-правових актів, що регулюють той чи інший вид зобов’язань, з урахуванням сучасної судової та прикладної практики їх застосування. Вивчення курсу створює умови для формування уявлення про види цивільно-правових та господарсько-правових зобов’язань за їх галузевою і функціональної приналежністю, істотні умови кожного із зобов’язань та наслідки їх не визначення, принципи застосування до окремих видів договорів права інших країн, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника у сфері договірних відносин.

Ярослав Абрамов

Право Європейського Союзу

Викладач: Роман Арестович Петров, проф., д.ю.н.

Метою курсу є вивчення правових аспектів інституційної та правової систем Європейського Союзу (ЄС), розмежування компетенції ЄС, засад внутрішнього ринку та спільних політик ЄС. При вивченні курсу приділяється особлива увага правовим аспектам імплементації і застосуванню Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС.

“Право Європейського Союзу” вивчається на лекціях, семінарських та позакласних заняттях. Під час лекцій студенти одержують додаткові питання для обговорення на семінарах. Щомісяця студенти матимуть можливість відвідувати позакласні заняття, де викладач індивідуально буде роз’яснювати окремі теми курсу. Кожний студент повинен підготувати індивідуальне завдання та зробити коротку презентацію з обраної теми. Запрошуємо студентів писати курсові роботи з тематики даного курсу.

Оцінка роботи студентів складатиметься з трьох основних показників: 1) підготовка та презентація індивідуального науково-практичного проекту або інші форми участі (визначено у критеріях оцінювання) (максимум 40 балів); 2) складання модульного тесту (максимум 20 балів); 3) екзамен (максимум 40 балів).

Оксана Головко-ГавришеваГалина ДовганьРоман Петров