ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Укладач: Копець Людмила Володимирівна., кандидат психологічних наук, доцент

Курс «Політична психологія» презентує новий для вітчизняної психології напрям — політичну психологію. Курс містить загально психологічні та соціально-психологічні знання щодо політики. В ньому аналізуються політичні явища та політичні феномени, їх психологічна природа, механізми.

Зміст дисципліни: В курсі вивчається історія, предмет, методи, концептуальні підходи політичної психології, аналізуються сучасні дослідження політичної діяльності та політичної культури, вивчається феномен влади, політична соціалізація особистості, феноменологія політичної культури, політичної діяльності та свідомості, політичні психології лідерства, психологічні ознаки політичних суб’єктів, особливості політичної психології та діяльності малих та великих груп, а також маргінальних соціальних груп, формування політичної команди.

Зміст курсу орієнтований на вивчення психологічної специфіки основних політичних феноменів, змісту категорій, принципів, теоретико-методологічних підходів, формування навичок оволодіння продуктивними моделями політичної психології.

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Укладач – Гірник А.М., кандидат філософських наук, професор

Метою курсу є орієнтування студентів в основних підходах до психології конфлікту, визначення основних функцій, процесів, структури конфлікту, ознайомлення з механізмами, феноменами та закономірностями міжособистісної конфліктної взаємодії, а також набуття відповідних умінь і навичок.

Завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі визначаються основними питаннями курсу і збагачують студентів знаннями, вміннями і навичками. До них ми відносимо такі:

1. Ознайомитись з основними проблемами психології конфлікту.

2.Набути базових вмінь і навичок для самодопомоги в конфлікті і корекції конфліктного спілкування

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі психологічної науки та суміжних з нею наук.

Практикум з комунікацій в соціальних медіа

Тітаренко Ірина Ігорівна, кандидат педагогічних наук

Метою курсу є розвиток професійних знань і навичок комунікації в соціальних мережах

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Укладач – Яковенко Ольга Валентинівна, старший викладач

Мета полягає в підвищенні освіченості майбутніх спеціалістів у питаннях наукової педагогічної психології як однієї з сучасних галузей психологічної парадигми, що активно розвивається.

Психологічна діагностика і клінічна психологія

Викладач: проф. Васютинський Вадим Олександрович

Курс спрямовано на засвоєння основних теоретичних понять психологічної діагностики та клінічної психології, набуття вмінь і навичок практичного психодіагностичного обстеження, опанування засад професійної поведінки в роботі з психопатологічними та психосоматичними розладами.

Вікова психологія

Укладач старший викладач Яковенко Ольга Валентинівна

Навчальна програма курсу «Вікова психологія» розроблена зурахуванням вимог щодо удосконалення підготовки психологів до роботи з людьми різного віку. Позаяк в суспільстві сформувалася нагальна потреба в висококваліфікованих спеціалістах, які розумітимуть специфіку психічного розвитку та становлення особистості на різних етапах онтогенезу та зможуть застосовувати ці знання в своїй практичній діяльності. Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної школи проблема озброєння майбутніх психологів знаннями з вікової психології набуває особливої актуальності. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вікова психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.