ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Укладач : Брик О.М., магістр психології, старший викладач

Основна мета курсу – дати студенту уявлення про сутність соціальнопсихологічного тренінгу(СПТ), його структуру та особливості ролі ведучого, а також про тренінговий період та посттренінговий супровід учасників СПТ. Завдання курсу: забезпечення практичної компетентності з проблем планування, організації та проведення соціально-психологічного тренінгу(СПТ) в різних видах тренінгових груп, а також особливостей роботи та особистого впливу ведучого на формування  позитивної групової та особистісної динаміки учасників СПТ.

Експериментальна психологія

Розробник старший викладач кафедри психології та педагогіки Копишинська Людмила Олександрівна

Курс «Експериментальна психологія» є одним із базових у підготовці психологів до виконання завдань практичної діяльності. Володіння нормативами експериментальної психології забезпечує досліднику орієнтування у методології та методах вивчення психічного.

Метою вивчення курсу «Експериментальна психологія» є оволодіння знаннями щодо основ планування, організації та проведення експериментального психологічного дослідження, набуття умінь та навичок сумісної діяльності з досліджуваними в різних типах експериментальних ситуацій, а також обробки, аналізу та узагальнення одержаних в ході досліджень даних.

Тематика курсу розроблена відповідно до потреб сучасної психологічної практики і вимог щодо рівня фахової підготовки психолога.

Основні компетентності, що розвиває курс, полягають у знаннях історії становлення та сучасного стану розвитку експериментальної психології; принципів організації та проведення психологічних експериментів; методів статистичної обробки даних дослідження; вимог щодо підготовки та написання наукового звіту за результатами психологічного експерименту; уміннях розробляти програму і методику психологічного експерименту; проводити математико-статистичну обробку даних, якісний аналіз результатів дослідження, інтерпретувати та представляти результати експериментального психологічного дослідження у вигляді наукового звіту.

Організація та планування ПР кампаній: теорія, стратегія, тактика

Некрасова Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент

Мета вивчення дисципліни: опанування теоретичними, методологічними і методичними основами планування, організації та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Набуті знання можуть бути застосовані у формуванні зв’язків із громадськістю у будь-якій сфері та наукових дослідженнях.

Імідж, репутаційний та бренд менеджмент

Наумов Вадим Олексійович доцент, кандидат філософських наук

Мета вивчення дисципліни

розкрити сутність та психологічну природу іміджу (стереотипу, образу), пояснити “анатомію” соціального іміджу; познайомити студентів з принципами і механізмами його формування та корекції; виробити навички формування професійного підходу до технології імідж-білдінгу за допомогою різних засобів комунікації. З’ясувати місце та роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії організації, засвоїти практичні навички застсування сучасних технологій формування бренду на прикладах конкретних кейсів. Зрозуміти різницю і взаємозв’язок між поняттями «імідж», «бренд» і «репутація» організації. Визначити роль репутації організації в контексті формування її капіталізації та вирішення довгострокових цілей. З’ясувати чи є репутація чинником, що визначає параметри соціальної відповідальності організації. Розглянути основні сучасні технології формування чинників «імідж», «бренд» та «репутація» організації сучасними інструментами диджітал комунікацій.

Копірайтинг

Тітаренко Ірина Ігорівна, кандидат педагогічних наук

Метою курсу є розвиток професійних знань та навичок написання презентаційних текстів товару, компанії, послуги тощо.