Аналіз макрофінансової політики за допомогою динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги

Викладач канд. економ. наук, ст. викладач Фарина Олександр Іванович

Метою дисципліни «Аналіз макрофінансової політики за допомогою динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови та застосування макроекономічних динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги (від анг. Dynamic Stochastic General Equilibrium models, DSGE) для аналізу монетарної, економічної та фінансової політики державних інституцій та центрального банку.

В рамках дисципліни студенти зможуть вивчити сутність та елементи макроекономічного моделювання на основі сучасної ново-кейнсіанської економічної теорії; отримати знання щодо структурних макроекономічних взаємозв’язків між реальними та номінальними складовими економіки країни,  а також особливостей впливу непередбачуваних шоків; набути практичні навички побудови та використання макроекономічних моделей за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Арсеній Гордієнко

Фінансовий та управлінський облік на основі Міжнародних стандартів

Викладач д-р економ. наук, професор Івахненков Сергій Володимирович

The course objective is twofold. The Financial Accounting part is intended to develop the students' skills in analyzing business transactions under International Financial Reporting Standards (IFRS) and to present information in financial statement applying these standards. Those responsible for the financial reporting need to be able to draw conclusions about how a transaction should be presented in the various financial statements, as well as in the notes to the financial statements; in the annual report as well as in interim reporting. The course also aims to provide students with skills to analyze and interpret financial statement information for interested users: investors and managers.

The Managerial Accounting part of the course is concerned with information needed to effectively plan and control companies’ operations and make grounded business decisions. The overall objective of the course is to provide students with concepts and tools needed for cost accounting, planning, controlling, and decision-making.

Арсеній Гордієнко

Фінансовий менеджмент

Викладач канд. економ. наук, ст. викладач Литвин Антон Валерійович

Фінансовий менеджмент — наука, яка вивчає процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень.

Предметом дисципліни є фінансові ресурси, їх потоки, фінансові відносини, що пов’язані з функціонуванням підприємства.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

Арсеній Гордієнко

Ринок фінансових послуг

Викладач канд. економ. наук, доцент Слав’юк Наталія Ростиславівна

Мета курсу  – формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на ринку фінансових послуг та відповідної державної політики.

Завдання курсу: вивчення сутності та функцій, які виконує ринок фінансових послуг, наукових засад побудови цього ринку як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, фізичними та юридичними особами; надати можливість порівнювати споріднені фінансові послуги та здійснювати економічно обґрунтований вибір необхідних послуг; показати роль держави на фінансовому ринку.

Арсеній Гордієнко

Методологія наукових досліджень у фінансах

Викладач д-р фіз.-мат. наук, професор Горбачук Василь Михайлович

В сучасних умовах підготовки кваліфікованих кадрів зростає необхідність в оволодінні методологією наукових досліджень. Методологічна спрямованість навчального процесу у вищих навчальних закладах є основою формування наукового світогляду майбутніх фахівців. Творче сприйняття основ сучасної науки набувається в процесі науково-дослідної діяльності студентів, яка передбачає уміння:

  • Ставити наукові завдання та формулювати робочі гіпотези;
  • Організовувати збір необхідної інформації по темі дослідження, здійснювати її обробку та аналіз;
  • Прогнозувати соціально-економічні явища і процеси;
  • Узагальнювати результати наукових досліджень та формулювати висновки і пропозиції.
Арсеній Гордієнко

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: д.е.н., професор Ковшова І.О.

Дисципліна «Рекламний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи у рекламній агенції. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної агенції. Дисципліна  охоплює повний цикл –  від визначення понять «рекламний менеджмент», «реакція споживачів», «потенціал ринку» і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій та варіанти маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.