МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

АНОТАЦІЯ

Курс «Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку» спрямований на розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі правознавства, в тому числі правотворчості та правозастосування, з’ясування поняття, предмету, компонентів,  рівнів методології правознавства, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та правових теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою і  інструментарієм наукових правових досліджень.

Методологія наукових досліджень зорієнтована на засвоєння знань, формування навичок самостійних наукових досліджень у сфері права.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ:

Курс «Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку» є складовою частиною підготовки дослідників теоретичних проблем правознавства. Він ознайомлює аспірантів  з історією та методологією науки в цілому та правової науки, методології правотворчості та методології правозастосування, зокрема.

Метою курсу є поглиблене оволодіння сучасними  методами дослідження правових явищ та розв’язання теоретичних проблем у навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Правознавство».

Завданням курсу є розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі правознавства, в тому числі правотворчості та правозастосування, з’ясування поняття, предмету, компонентів,  рівнів методології правознавства, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та правових теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою і  інструментарієм наукових правових досліджень.

Методологія наукових досліджень враховує загальні закономірності становлення та розвитку науки в цілому та правової науки, зокрема, і зорієнтована на засвоєння знань, формування навичок самоорганізації у професійній діяльності  правознавців.

Значення курсу полягає у формуванні сучасної методологічної основи дослідження проблем вітчизняного правознавства, створення сприятливих умов для критичного переосмислення методологічних основ юриспруденції радянського періоду, здолання  суто нормативістського (етатичного)  бачення права, розкриття сутності права, його ролі і призначення у суспільстві, встановлення меж втручання держави у суспільні відносини, ролі держави у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Структура навчальної дисципліни орієнтована на засвоєння філософських основ методології правознавства (онтології і гносеології), теоретичних знань щодо юридичного підходу, сучасних методів правознавства, набуття вміння вибору та застосування загальнонаукових, спеціально-наукових методів правових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки курсу становлять належні знання студентів з філософії, історії науки, соціології та теорії права.  

Анатолій Заєць

Менеджмент наукових проектів

Дисципліна “Менеджмент наукових проектів” спрямована на формування вміння розробляти, планувати й ефективно реалізовувати наукові проекти за базовою моделлю проектного менеджменту (знання процесів і процедур ініціювання, ведення й завершення проекту) із доцільним застосуванням відповідного програмного забезпечення. Окрема увага приділятиметься виробленню навичок обраховування проектних кошторисів, оцінювання результатів проекту і планування проектних ризиків, уміння планувати робочі завдання в часі  і встановлювати пріоритети у проектній діяльності.

Складовою курсу є також опанування навичок науково-організаційної діяльності завдяки обізнаності з принципами формування робочих груп, етичної ділової комунікації, техніками підвищення ефективності використання робочого часу й наполегливості в досягненні поставлених завдань у визначені терміни; уміння працювати  автономно та ініціативно.

Серед тем курсу важливе місце посідає пошук можливостей фінансової підтримки наукового проекту та підготовки заявок для отримання фінансування. Більшою мірою ці теми сфокусовано на вивчення вимог Фонду фундаментальних досліджень, європейських та американських програм наукових досліджень, але, в залежності від сфери наукових інтересів PhD-студента вивчаються також і інші

Курс змістовно складається з трьох частин: основи управління проектами; особливості розробки і менеджменту наукових проектів; вивчення можливостей отримання фінансування наукових проектів.

Ніна Чала

Digital Research Skills (Digital & Information Literacy)

Розробники: Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.наук, доцент; Чуканова Світлана Олександрівна, канд.пед.наук; Ярошенко Олександра Ігорівна, завідувачка відділу електронних ресурсів НаУКМА 

Курс відбувається за участі запрошених тренерів, лекторів від провіих кампаній світу в галузі інформаційних ресурсів та навчальних платформ та співробітників наукової бібліотеки НаУКМА.

Мета курсу – допомогти аспірантам сформувати систему знань та вмінь задля проведення ефективної інформаційної діяльності, серед яких використання універсальних та спеціалізованих інформаційних ресурсів, комерційних та відкритих джерел наукової інформації, ознайомлення з тенденціями розвитку інформаційних ресурсів та сучасними практиками пошуку інформації у мережі Інтернет.

Світлана ЧукановаОлександра ЯрошенкоТетяна Ярошенко