Економіка праці Для напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Викладач: д.е.н.. професор Курило Л.І. 

Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання  трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються  в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Для напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг"

Викладач: д.е.н., професор Курило Л.І.

Дисципліна для  опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання  трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються  в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: к.е.н., доцент І. О. Ковшова

Дисципліна «Рекламний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи у рекламній агенції. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної агенції. Дисципліна  охоплює повний цикл –  від визначення понять «рекламний менеджмент», «реакція споживачів», «потенціал ринку» і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій та варіанти маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Викладач: к.е.н., старш.викл. Іванова З.О.

Мета даного курсу – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, оцінки перспектив конкурентного ринку, методології і методики обґрунтування і вибору ефективних глобальних і функціональних стратегій маркетингу, спрямованих на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємств з урахуванням стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Викладач: к.е.н., доцент Романченко Н. В.

Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ

Викладач: к.е.н., доцент Пічик К.В.

Вибіркова, професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістра з маркетингу. Вивчає головні напрямки розширення та використання нових інструментів та технологій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для просування на ринок нових, комерційно успішних товарів чи послуг. Комерційний успіх нового продукту багато в чому залежить від участі маркетологів в інноваційному процесі, насамперед, у інформуванні та просуванні нововведень.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАРКЕТИНГУ

Викладач: к.е.н., доцент К.В Пічик.

Головна мета курсу  "Математичне моделювання в маркетингу"  є  засвоєння студентами  теоретичних знань сучасних технологічних засобів обробки інформації  та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач, а також набуття практичних навичок  використання  інформаційних систем та технологій у процесі управління маркетингом.

Національні моделі економічних систем

Розробник курсу: доцент Валерій Павлович Кузьменко

Курс «Національні моделі економічних систем» викладається як системна дисципліна у їх взаємозв’язку з національними соціально-політичними та соціокультурними системами, а також з аналізом узагальнюючих соціально-економічних циклів їх змін, розвитку людських цивілізацій та упередження загроз конфліктного зіткнення різних цивілізацій у майбутньому. Окрім західних окремо розглянуті східні моделі економічного розвитку Китаю, Індії та Японії, а також національні моделі економічних систем латиноамериканських країн.