035М Мова і мовознавство

Викладач - проф. А. А. Лучик

Курс подає відомості про системну організацію мови, її природу, властивості, функції та розвиток. Аспіранти засвоюють основні теорії щодо цих питань в історичному та сучасному мовознавстві. Впровадження отриманих знань в практиці лінгвістичних досліджень спрямоване на всебічну підготовку кваліфікованих науковців. Набуті навички застосовуються при здійсненні фонетичного, лексичного, морфемного, словотвірного, морфологічного і синтаксичного аналізу. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументовані відповіді на запитання. Виконання проектного дослідження впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.

035М Практика викладання фахових дисциплін

Викладач - проф. А. А. Лучик

Курс подає відомості про базові навички і методи викладання, методи стимулювання науково-педагогічної діяльності. Уміння організовувати та розв’язувати дидактичні завдання формуються у процесі підготовки до лекцій та семінарських занять, під час підготовки презентацій за тематикою лекцій, роботі зі створення силабусів навчальних дисциплін, написанні щоденника практики. Аспіранти набувають навичок викладання теоретичних та практичних курсів у вищій школі, вмінь застосовувати сучасні методики проведення лекцій та семінарських занять у вищій школі; опановують методики дистанційного навчання; вчаться застосовувати правила академічної доброчесності. Проведення лекцій та семінарських занять під час практики формує в аспірантів вміння спілкуватися з аудиторією.

035М Аспірантський дослідницький семінар

Викладач - проф. А. А. Лучик

Курс подає відомості про термінологію з різних галузей мовознавства, формує систему знань про методи й прийоми лінгвістичних досліджень, класифікує головні напрями сучасних лінвістичних досліджень. Аспіранти набувають умінь збирати фактичний матеріал та систематизувати його відповідно до мети і поставлених завдань, опрацьовувати фахову літературу, оперувати фаховою термінологією, застосовувати різні методи й прийоми дослідження. Здатність узагальнювати результати наукових досліджень, оформлювати науководослідні роботи розвивається в процесі підготовки та написання доповідей, рецензій, есе. Презентації результатів наукових розвідок розвивають здатність до узагальнення, удосконалюють навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.

035М Розробка дисертаційного проекту

Викладач - проф. А. А. Лучик

Курс подає відомості про організацію наукового пошуку, формує необхідну сучасному науковцеві дослідницьку компетенцію. Уміння писати наукові тексти, чітко та послідовно висвітлювати власну позицію, формувати гіпотезу та пропонувати шляхи її розв’язання, дотримуватися норм академічної доброчесності формується у процесі створення рецензій, статей, підрозділів та розділів власної дисертації. Презентація та захист виконаних частин дисертаційного проєкту доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументовані відповіді на запитання. Робота над проєктним дослідженням впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до ефективної роботи над дисертацією.