Спеціальність: 032 Історія та археологія

032І Засади історичного дослідження

Яковенко Н. М., д.і.н., проф.

Курс спрямовано на опанування аналітичними підходами й базовими теоретико-методологічними навичками та дослідницькими техніками опрацювання обраної для вивчення теми, аналізу історіографічних джерел. Аспіранти навчаться формулювати максимально коректні дослідницькі питання. Курс інтерактивний, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід).

032 Практика викладання фахових дисциплін

Координатор курсу: Яковенко Н. М., д.і.н., проф.

Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів.

Аспіранти розвинуть навички викладання дисциплін за фаховим спрямуванням (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврату або магістеріуму відповідної спеціальності 032 «Історія та археологія»), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення практичних занять, апробують уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури.

Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за історичним фахом.

032 Розробка дисертаційного проекту

Клочко В. І., д.і.н., професор

Шліхта Н. В., PhD, к.і.н., доцент

Основна мета практичного курсу - ознайомлення аспірантів з основними вимогами до проведення і написання дисертаційного дослідження; характеристиками дисертаційного проекту (дисертаційної пропозиції) та його структурних частин. Аспіранти отримають змогу розробити власні дисертаційні проекти – основу майбутніх дисертацій;  обговорити в групі й публічно захищати дисертаційні проекти.

Від учасників курсу вимагається систематично  представляти складові дисертаційного проекту у формі індивідуальних письмових завдань, рецензувати і брати участь в публічному обговоренні текстів, поданих колегами (peer assessment).

Курс інтерактивний, виходить з індивідуальних наукових дослідницьких інтересів кожного аспіранта (студентоцентрований підхід).

Іспит з курсу проходить у формі публічного захисту цілісного дисертаційного проекту (пропозиції).