Спеціальність: 051 Економіка

051 Європейська інтеграція та економічний розвиток

І. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ розвиток

II. Цикл професійної підготовки.

2.1. Цикл нормативних дисциплін.

 

ВИКЛАДАЧ: Сіденко В.Р., доктор економічних наук, професор, член-кор. НАНУ, e-mail: vsidenko@ukma.edu.ua

 

ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:  4 ECTS 

Заняття в аудиторії: 26 год (6 занять по 4 академічні години, підсумковий колоквіум.)

Самостійна робота слухачів курсу:    94 год.

 

АНОТАЦІЯ

 Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основним змістом, формами прояву, механізмами протікання та ключовими проблемами, пов’язаними із  розвитком європейського інтеграційного процесу та його впливу на економічний розвиток, а також надання аспірантам навичок самостійного та критичного аналізу наукових проблем у цій сфері. Предметом курсу є вивчення як теоретичних засад розвитку європейської інтеграції, так і практичні аспекти реалізації євроінтеграційного курсу загалом та участі у ньому України. Курс передбачає реалізацію таких завдань, як: вивчення еволюції та сучасного стану теоретичних засад розвитку регіональної інтеграції, основних наукових шкіл у цій сфері; ознайомлення з основними етапами розвитку євроінтеграційного процесу та проблемами, з якими стикалися країни на різних етапах розвитку; формування наукової компетенції щодо визначення шляхів та механізмів впливу інтеграційних процесів на національний економічний розвиток; отримання поглиблених та систематизованих уявлень про напрями, механізми та суперечності формування економічного та валютного союзу ЄС; вивчення основних напрямів та механізмів адаптації країн-кандидатів до членства в ЄС; отримання знань у сфері сучасних тенденцій еволюції ЄС та можливих позитивних та негативних сценаріїв його розвитку в майбутньому.

 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ:

 Мета курсу: ознайомлення студентів з основним змістом, формами прояву, механізмами протікання та ключовими проблемами, пов’язаними із розвитком європейського інтеграційного процесу та його впливу на економічний розвиток, а також надання аспірантам навичок самостійного та критичного аналізу наукових проблем у цій сфері.

Завдання курсу: набути знання щодо еволюції та сучасного стану теоретичних засад розвитку регіональної інтеграції, специфіки основних наукових шкіл у цій сфері; здатність здійснювати наукове узагальнення закономірностей розвитку євроінтеграційного процесу та ідентифікувати  проблеми, з якими стикалися країни на різних етапах розвитку; виконувати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей щодо визначення шляхів та механізмів впливу інтеграційних процесів на національний економічний розвиток, щодо суперечливих напрямів та механізмів формування економічного та валютного союзу ЄС; здатність моніторити результати розвитку сучасних тенденцій еволюції ЄС та можливих позитивних та негативних сценаріїв його розвитку в майбутньому, уміння використовувати результати дисертаційного дослідження для участі у міжнародних наукових та прикладних проектах, застосовувати міждисциплінарний підхід в аналізі основних напрямів та механізмів адаптації країн-кандидатів до членства в ЄС.

051 Практика викладання фахових дисциплін

ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

I. Цикл загальної підготовки. 

    1.2. Дисципліни науково-практичної підготовки 

       1.2.1. Нормативні дисципліни

ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 3 кредити ECTS 

Заняття в аудиторії: 20 год
Самостійна робота слухачів курсу: 70 год.
Форма підсумкового оцінювання: залік.

ВИКЛАДАЧ: Бандура Олександр Вікторович
e-mail: o.bandura@ukma.edu.ua

051 Розробка дисертаційного проекту

І. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: Розробка дисертаційного проекту, спеціальність 051 "Економіка"

II. Цикл професійної підготовки.

2.1. Цикл нормативних дисциплін.

 

ВИКЛАДАЧ:

Бажал Ю.М., доктор економічних наук, професор, e-mail: bazhal@ukma.edu.ua

 

ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:            3 ECTS 

Заняття в аудиторії: 26 год (13 семінарів по 2 академічні години)

Самостійна робота слухачів курсу:    64 год.

 

АНОТАЦІЯ

Курс забезпечує методичну та практичну підготовку для здійснення аспірантом ефективного планування та структуризації дисертаційного дослідження у відповідності до існуючих нормативних документів, що встановлюють вимоги до дисертаційних робіт і процедур їх захистів в Україні, а також за кордоном. На прикладах реальної тематики своїх дисертацій аспіранти відпрацьовують техніку визначення мети і завдань дослідження, виконання огляду літератури, постановки основної проблеми дисертації, теоретико-методологічних засад, нормативної і статистичної бази первинних даних, обґрунтування методів аналізу, прогнозування практичних результатів дисертаційного дослідження. Вивчаються зміст і методи планування основних етапів роботи над дисертацією, особливості процесу її захисту в спеціалізованій вченій раді.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ:

Мета курсу – навчити аспірантів ефективному плануванню та структуризації дисертаційного дослідження у відповідності до чинних нормативних документів і вимог щодо дисертаційних робіт у галузі економічних наук в Україні, ознайомити з типовою структурою дисертацій і методами її формування у контексті власних дисертаційних досліджень аспірантів.

051 Аспірантський дослідницький семінар

Економічне дослідження може мати як фундаментальний, так і прикладний характер, але в будуть-якому випадку дослідник в своїй роботі має дотримуватись як певних наукових, так і морально-етичних принципів. Це пов’язано з тим, що результати його досліджень так чи інакше впливають на поведінку споживачів економічної інформацій в цілому та вироблення економічної політики зокрема, тобто на певну сукупність рішень, спрямованих на досягнення певних цілей шляхом використання відповідних економічних інструментів.

Тому метою даного курсу є вивчення підходів до аналізу саме «економічної ціни» урядових рішень та способів їх кількісної та якісної оцінки, зважаючи на те, що практично будь-яке економічне дослідження містить рекомендації щодо поведінки економічних агентів, середовище якого формується економічною політикою.