Спеціальність: 073 Менеджмент

PhD МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: д.е.н., проф. Ковшова І.О.

Курс «Маркетинговий менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна  охоплює повний цикл –  від поняття «маркетинговий менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні та методологічні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці, провести самостійне наукове дослідження та визначати основні тренди економіко-математичними методами. Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка», «Менеджмент» та фокусує їх для формування компетенцій розробки наукової стратегії управління компанією та формування організаційно-економічного механізму для реалізації на практиці відповідно до сучасних трендів.

073 Аспірантський дослідницький семінар

Дисципліна сприяє формуванню у здобувачів необхідних знань та практичних навичок для проведення аналітичних досліджень складних комплексних проблем у сфері менеджменту, наукового переосмислення та поглиблення системи управління, ефективного і кваліфікованого самостійного проведення наукових досліджень, вміння оформляти і оприлюднювати  результати власних наукових досліджень, висновки і пропозиції, як в усній, так і письмовій формі, для різної аудиторії, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

073 РОЗРОБКА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Курс спрямований на формування у PhD-студентів навичок розробки власного дослідження (від ідеї до реалізації). Окрема увага звертається на нормативні та кваліфікаційні вимоги до виконання і оформлення наукового дослідження, типовою структурою дисертаційної роботи та процедурою захисту. У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, його теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. PhDстуденти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації.

Чала НінаШевченко Марина Вікторівна

073 Аналіз політики в охороні здоров'я

Дисципліна передбачає надання студентам науково-теоретичних знань та практичних навичок з аналізу політики в охороні здоров’я, впливу політики охорони здоров’я на розвиток та діяльність системи охорони здоров’я та здоров’я населення; впливу політичних та економічних сил на політику охорони здоров’я та необхідності організацій та установ охорони здоров’я брати участь у стратегічних державних відносинах для впливу на політику.

Курс зосереджено на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в охороні здоров’я. Вивчення цієї дисципліни передбачає формування у студентів здатностей проведення аналізу політики у сфері охорони здоров’я та громадського здоров’я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.

Юрочко Тетяна

073 Доказова практика в охороні здоров'я

Дисципліна передбачає надання  студентам науково-теоретичних  знань та практичних  навичок з аналізу підходів доказової практики, не лише в медицині, а й в управлінні, політиці охорони здоров’я, громадському здоров’ї; пошуку та оцінювання інформації з надійних баз даних та застосування її на практиці. Під час курсу детально розглядаються сучасні вимоги до охорони здоров’я, діяльність якої повинна базуватися на принципах доказовості.

 Курс зосереджено на питаннях дослідження, збору, аналізу, узагальнення та інтерпретації наукової інформації, що дозволяє перетворювати результати досліджень в чіткі рекомендації, як для лікарів, так і для управлінців, фахівців громадського здоров'я щодо вирішення проблем організації надання медичної допомоги.

Юрочко Тетяна