Визначальна роль, яку відіграє інформація в сучасному суспільстві, є безсумнівною. Як наслідок, задля ефективного регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з обігом інформації, в Україні створюються та постійно вдосконалюються відповідні правові механізми, що закріплюються величезним масивом нормативно-правових актів. Проте, правильне застосування цієї нормативно-правової бази об’єктивно вимагає від сучасного правника спеціальної, поглибленої підготовки з відповідних питань. Розроблений для цього курс «Інформаційне право» є спробою узагальнення та систематизації існуючих науково-юридичних та прикладних підходів до найбільш актуальних проблем правового регулювання суспільних відносин, що складаються, змінюються та припиняються в сфері обігу інформації.

Метою курсу «Інформаційне право» є формування системних теоретичних знань та прикладних навичок юриста в сфері регулювання правовідносин, які виникають в сфері обігу інформації. Опанування цією навчальною дисципліною створює передумови для формування у сучасних правознавців наукових уявлень про основний об’єкт правового регулювання – інформацію, поняття якої є фундаментальною філософською категорією, та про її властивості, що є вихідними для правового регулювання відносин в інформаційній сфері.

В результаті вивчення дисципліни студенти зможуть засвоїти основні теоретичні засади правового регулювання обігу інформації, отримати загальні уявлення про склад та зміст розгалуженого національного інформаційного законодавства, виробити навички правильного тлумачення та застосування його норм, набути вміння вільно орієнтуватись у законодавчих актах, що регулюють проблемні аспекти правового регулювання змісту інформації, правовий статус засобів масової інформації, обіг окремих видів інформації (публічної інформації, персональних даних, реклами, передвиборної агітації), правовий режим специфічних об’єктів (як то веб-сайти, доменні імена, електронний цифровий підпис, віртуальна власність тощо), отримати здатність здійснювати системний (комплексний) аналіз конкретних правових ситуацій, пов’язаних з обігом інформації.

Як самостійне завдання курсу розглядається вироблення студентами практичних навичок розв`язання у існуючому правовому полі цілої низки проблем, що виникають в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій, та пов'язані із реалізацією інформаційних прав людини, захистом інтелектуальної власності, розвитком нових форм комерційної діяльності (електронною комерцією, тощо).