Основи аналізу державної політики

У дисципліні вивчаються: методика та практика демократичного урядування, що полягає у всебічному вивченні ситуації та визначенні проблеми у певній сфері (секторі) державного управління, аналізі її причин, визначенні альтернативних шляхів її розв'язання та виборі оптимальних рішень на основі оцінки впливу та із врахуванням позицій різних зацікавлених сторін. Висвітлюється загальне уявлення про економічний аналіз державної політики, підґрунтя державної політики – концепції ефективності рішень окремих учасників системи і соціально-економічної системи в цілому; підходи до оцінювання ефективності і результативності державної політики з використанням методів аналізу вигід і витрат.

Переговори і медіація

Навчальна дисципліна є практичним курсом, що присвячений вивченню засобів альтернативного врегулювання спорів, основних складових елементів переговорів, мети та завдань підготовки до них та стилів і прийомів проведення різних видів переговорів, а також правил проведення різних стадій переговорів. Крім того, протягом курсу вивчаються особливості ведення переговорів, в яких беруть участь представники різних країн та культурних традицій. Окремою частиною курсу є знайомство з медіацією та визначенням ролі медіатора, вивчення правил ведення медіації. Під час вивчення курсу здобуваються та закріплюються практичні навички ведення переговорів та медіації.

Проценко Діана