Спеціальність: 081 Право

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

АНОТАЦІЯ

Курс «Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку» спрямований на розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі правознавства, в тому числі правотворчості та правозастосування, з’ясування поняття, предмету, компонентів,  рівнів методології правознавства, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та правових теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою і  інструментарієм наукових правових досліджень.

Методологія наукових досліджень зорієнтована на засвоєння знань, формування навичок самостійних наукових досліджень у сфері права.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ:

Курс «Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку» є складовою частиною підготовки дослідників теоретичних проблем правознавства. Він ознайомлює аспірантів  з історією та методологією науки в цілому та правової науки, методології правотворчості та методології правозастосування, зокрема.

Метою курсу є поглиблене оволодіння сучасними  методами дослідження правових явищ та розв’язання теоретичних проблем у навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Правознавство».

Завданням курсу є розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі правознавства, в тому числі правотворчості та правозастосування, з’ясування поняття, предмету, компонентів,  рівнів методології правознавства, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та правових теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою і  інструментарієм наукових правових досліджень.

Методологія наукових досліджень враховує загальні закономірності становлення та розвитку науки в цілому та правової науки, зокрема, і зорієнтована на засвоєння знань, формування навичок самоорганізації у професійній діяльності  правознавців.

Значення курсу полягає у формуванні сучасної методологічної основи дослідження проблем вітчизняного правознавства, створення сприятливих умов для критичного переосмислення методологічних основ юриспруденції радянського періоду, здолання  суто нормативістського (етатичного)  бачення права, розкриття сутності права, його ролі і призначення у суспільстві, встановлення меж втручання держави у суспільні відносини, ролі держави у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Структура навчальної дисципліни орієнтована на засвоєння філософських основ методології правознавства (онтології і гносеології), теоретичних знань щодо юридичного підходу, сучасних методів правознавства, набуття вміння вибору та застосування загальнонаукових, спеціально-наукових методів правових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки курсу становлять належні знання студентів з філософії, історії науки, соціології та теорії права.  

Заєць Анатолій Павлович